De stichting Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De HOHW houdt zich in alle gevallen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type zijn beschreven in dit Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als HOHW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders die betrokken zijn bij de activiteiten van de Huurdersorganisatie Haag Wonen.
Persoonsgegevens van leden van aangesloten bewonerscommissies, deelnemers aan bewoners advies groepen, werkgroepen en huurdersenquêtes, worden door HOHW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie doeleinden;
• Dienstverlenende doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Toestemming voor gegevens die van toepassing zijn voor het uitvoeren van administratieve, communicatie en dienstverlenende doeleinden.

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan de HOHW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonwijk;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de HOHW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: • Niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.  Gedurende de periode dat de deelnemer aangeeft mee te willen doen aan een bewonerscommissie- of groep, bewoners advies groep (BAG) of werkgroep.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders die gebruik maken van de diensten van de HOHW geleverd door de deelnemer zelf, een aangesloten bewonerscommissie of de beheerconsulent van Haag Wonen.
Persoonsgegevens van huurders die gebruik maken van de diensten van de diensten van de HOHW geleverd door de deelnemer zelf, een aangesloten bewonerscommissie of beheerconsulent van Haag Wonen worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: • verlenen van diensten; • belangen behartigen van huurders;

Voor de bovengenoemde doelstellingen kan de HOHW de volgende persoonsgegevens van uw vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Woonwijk;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de HOHW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
• Niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
hetgeen de wet vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van zakelijke relaties
Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door de HOHW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• informatieverstrekking, uitnodigingen voor overleg en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje.
Voor de bovenstaande doelstelling kan de HOHW de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Naam bedrijf;
• adres bedrijf.

Uw persoonsgegevens worden door de HOHW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en voor de periode:
• Gedurende de periode dat men wordt gezien als zakelijke relatie.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht
Persoonsgegevens van bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht worden door de HOHW opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Uitvoering geven aan de overeengekomen taken en inzet voor de HOHW, alsmede ten
behoeve van de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor kunnen de
volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.

Deze gegevens worden door HOHW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat de betrokken persoon als bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht actief is bij de HOHW.

Verstrekking gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven geschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:
• het verwerken en verspreiden van mailings en/of uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn
De HOHW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
De HOHW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens de HOHW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan; gehanteerde normen en waarden (integriteit) zijn
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de HOHW;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
• We maken gebruik van een externe cloud waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen;        • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Stichting Huurdersorganisatie Haag Wonen
Spui 240
2511 BX  Den Haag
070 3883848
info@hohw.org